Referaty

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

§ 7

Referaty i samodzielne stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Wójta Gminy.

§ 8

Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należą w szczególności:
1. koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego
gminy,
2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
3. przygotowanie projektów indywidualnych decyzji administracyjnych,
4. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno - politycznymi, związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy,
5. współpraca z właściwymi organami administracji rządowej,
6. rozpatrywanie według właściwości skarg i wniosków , interpelacji,
7. zapewnienie merytorycznej obsługi komisji Rady Gminy,
8. opracowywanie projektów wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego działania,
9. przygotowywanie okresowych ocen , analiz, informacji oraz sprawozdań,
10. przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych,
11. utrzymanie w aktualności materiałów ogłaszanych w Biuletynie Informacji
Publicznej,
12. przygotowywanie analiz , projektów uchwał i zarządzeń na potrzeby wójta,
13. realizowanie innych zadań na wynikających z bieżących potrzeb społeczności
lokalnej wynikających z ustaw , przepisów wykonawczych oraz przepisów
prawa miejscowego.
14. obsługiwanie systemów komputerowych, bieżące wykonywanie kopii baz danych oraz zapewnienie ich ochrony,
15. rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia gminy,
16. posiadanie pełnej znajomości przepisów prawa obowiązujących do realizacji zadań na danym stanowisku pracy.

§ 9

Do podstawowego zakresu działania:

1. Referatu Organizacyjnego należy:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowanie Urzędu,
2) zapewnienie zgodności działania Urzędu z  przepisami prawa,
3) zapewnienie właściwej obsługi obywateli przez Urząd,
4) zapewnienie prawidłowej obsługi techniczno - materiałowej Urzędu,
5) prowadzenie kancelarii wójta ,
6) prowadzenie biblioteki Urzędu,
7) zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe i pieczęci
8) prenumerata prasy i wydawnictw na potrzeby Urzędu,
9) utrzymanie w aktualności tablic ogłoszeń mieszczących się w Urzędzie,
10) rejestrowanie wpływającej i wychodzącej korespondencji Urzędu,
11) prowadzenie archiwum zakładowego,
12) obsługa organów gminy i komisji Rady Gminy
13) udostępnianie przepisów prawnych zgromadzonych w Urzędzie,
14) prowadzenie kancelarii tajnej,
15) zapewnienie przestrzegania tajemnicy służbowej,
16) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu i kierowni-ków jednostek organizacyjnych gminy,
17) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w ramach prac in-terwencyjnych, robót publicznych, stanowiska dla niepełnosprawnych, umów absolwenckich,
18) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w tym prowadzenie rejestru OSP, organizowanie zawodów sportowo - pożarniczych oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
19) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
20) prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej,
21) prowadzenie spraw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu,
22) nadzorowanie działalności programowej, GBK, GOK i GOPS,
23) prowadzenie spraw wyborczych.

2. Referat Organizacyjny przy znakowaniu używa symbolu " Or".

3. W skład Referatu Organizacyjnego wchodzą następujące stanowiska:

1) Sekretarz gminy - pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Organi-zacyjnego,
2) stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr
3) stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i Obrony Cywilnej
4) stanowisko pracy ds. obsługi urządzeń technicznych
5) sprzątaczka

4. Do zadań Referatu Finansowo - Budżetowego należy:

1) opracowywanie propozycji projektu budżetu gminy,
2) realizacja i nadzorowanie wykonania budżetu gminy a także bieżące informo-wanie Wójta o stanie jego realizacji i wnioskowanie zmian w budżecie,
3) sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu,
4) dokonywanie kontroli finansowej w Urzędzie i gminnych jednostkach organiza-cyjnych,
5) prowadzenie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
6) wymierzanie i pobór łącznego zobowiązania podatkowego i opłat,
7) prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia komunalnego,
8) wydawanie zaświadczeń w zakresie wydawania bonów paliwowych,
9) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
10) terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
11) współpraca z regionalna izbą obrachunkową oraz urzędami i izbami skarbowy-mi,
12) prowadzenie księgowości oświaty,
13) sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu, oświaty, GOK i BBP,
14) realizacja zadań wynikających z przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
15) prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
16) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy,
17) wydawanie zaświadczeń dla rolników o ubezpieczeniu społecznym na lata 1983 - 1990
18) prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
19) windykacja zobowiązań,
20) sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego terenu,
21) sprzedaż, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub najem gruntów gminnych osobom fizycznym oraz innym jednostkom,
22) sprzedaż gruntów, budynków i lokali stanowiących mienie gminne,
23) dokonywanie podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,
24) tworzenie zasobów gruntowych na cele zabudowy wsi,
25) dokonywanie zmian w Księgach Wieczystych,
26) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy,
27) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
28) prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczania nieruchomości i wymiany grun-tów,
29) realizacja przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gmi-ny

Referat Finansowo - Budżetowy przy znakowaniu używa symbolu  "FB".

5. W skład Referatu Finansowo - Budżetowego wchodzą następujące stanowiska:
1) Skarbnik gminy , sprawujący funkcje Kierownika Referatu Finansowo - Bu-dżetowego,
2) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej,
3) stanowisko pracy ds. naliczania płac,
4) stanowisko pracy ds. księgowości oświaty,
5) stanowisko pracy ds. wymiaru podatku,
6) stanowisko pracy ds. windykacji zobowiązań,
7) stanowisko pracy ds. obsługi kasowej

6. Do Referatu Inwestycji i  Budownictwa należy:
1) realizacja spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego
2) sprawowanie nadzoru urbanistyczno - architektonicznego i budowlanego,
3) wydawanie pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektów,
4) ustalanie lokalizacji inwestycji gminnych,
5) przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych w realizacji zadań inwesty-cyjnych gminy,
6) prowadzenie spraw inwestycyjnych gminy poprzez ogłaszanie przetargów na:
- sporządzanie dokumentacji technicznych,
- wyboru wykonawcy,
- nadzoru inwestorskiego
7) nadzorowanie robót budowlanych realizowanych przez gminę,
8) utrzymanie w aktualności Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
9) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytko-wania obiektów zabytkowych
10) realizacja przepisów o drogach publicznych,
11) zimowe utrzymanie dróg gminnych,
12) współpraca w zakresie zimowego utrzymania dróg z Powiatowym Zarządem Dróg,
13) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
14) nadzór nad konserwacją miejsc pamięci narodowej,
15) realizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
16) prowadzenie spraw gminy z zakresu gospodarki wodno - ściekowej,
17) przygotowywanie planów zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną i cieplną,
18) realizacja spraw z zakresu gazownictwa,
19) zakładanie, rozszerzanie i zamykanie cmentarzy.

7. Referat Inwestycji i Budownictwa przy znakowaniu używa symbolu "IB"

8. W skład Referatu Inwestycji i Budownictwa wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa,
2) Inspektor ds. melioracji, dróg i gospodarki wodno- ściekowej

9. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) rejestracja stanu cywilnego obywateli (urodzeń, małżeństw, zgonów) i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzanie  akt stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński  oraz innych oświadczeń wynikających z ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz udzie-lanie ślubów,
5) prowadzenie ewidencji mieszkańców gminy,
6) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wy-meldowania,
7) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz bieżąca jego aktualizacja,
8) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
10) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
11) przygotowanie dokumentacji do udziału w poborze,
12) wydawanie decyzji dla żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli rodzin,
13) utrzymywanie w aktualności dokumentacji z zakresu natychmiastowego uzupeł-nienia sił zbrojnych,
14) prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz organów wojskowych, policji i państwowej straży pożarnej,

10. Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu używa symbolu "USC"

11. W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzi stanowisko:
1) Kierownik Urzędu  Stanu Cywilnego.

12. Do samodzielnego stanowiska ds. Oświaty i Informatyki należy:
1) organizacja sieci szkół i przedszkoli na terenie gminy,
2) organizacja dowozu dzieci do szkół,
3) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola,
4) nadzorowanie funkcjonowania samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
5) obsługa Rady Społecznej GZOZ,
6) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów al-koholowych,
7) przygotowywanie materiałów do Systemu Analiz Samorządowych,
8) administrowanie siecią komputerową Urzędu,
9) Obsługa systemu komputerowego "INTERNET"
10) Nadzór nad aktualizacją elektronicznego Biuletynu Informacji Publicznej

13. Stanowisko ds. Oświaty i informatyki używa symbolu "OI"

14. Do samodzielnego stanowiska ds. rolnictwa, gospodarki i ochrony środowiska należy:
1) opracowywanie i przeprowadzanie wspólnie ze służbami ODR szkoleń dla rol-ników,
2) prowadzenie właściwej organizacji w zakresie kontrolowanego rozrodu,
3) współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie pojawiania się chwastów, chorób i szkodników w uprawach oraz bieżącego informowania o powyższym rolników,
4) współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie organizowania profi-laktyki i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
5) realizacja ustaw o ochronie zwierząt oraz prawo łowieckie,
6) programowanie i prognozowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i przyrody,
7) prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców,
8) opracowywanie programów zalesień i zadrzewień na terenie gminy,
9) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew,
10) prowadzenie spraw z zakresu nasadzeń zadrzewieniowych,
11) wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
12)  ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
13) wydawanie zezwoleń na handel alkoholem,
14) przyjmowanie zeznań świadków,
15) promocja gminy,
16) prowadzenie spraw planowania strategicznego rozwoju gminy,
17) koordynowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

15. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa , gospodarki i ochrony środowiska
używa symbolu ; " RG"

16. Do zadań Radcy Prawnego należy:
1) przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby organów gminy,
2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawa miejscowego,
3) udział w sesjach Rady Gminy,
4) przygotowywanie pozwów sądowych na potrzeby gminy, oraz w miarę potrzeb sprawowanie zastępstwa procesowego,
5) prowadzenie doradztwa prawnego dla pracowników Urzędu,
6) prowadzenie doradztwa prawnego dla mieszkańców gminy,

Więcej informacji w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy


Wytworzył: Wójt Gminy (30 grudnia 2002)
Opublikował: Jan Zdziebłowski (18 czerwca 2003, 12:55:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4713

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij